ზოგადი დებულება


1.1 ეს შეთანხმება არის სავალდებულო ხასიათის შეთანხმება „“ და ინტერნეტ მაღაზიის მომხმარებელს (შემდგომში – მომხმარებელი) შორის. ამ შეთანხმებაში მოცემული პირობების შესაბამისად „“ ახდენს მომხმარებლისათვის ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებული იმ პროდუქციის მიწოდებას, რომელიც მომხმარებლის მიერ არის შეკვეთილი.


1.2 ღილაკის –„ვეთანხმები“ დაჭერით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებზე. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, „“ ვალდებულია საკუთრებაში გადასცეს პროდუქცია მომხმარებელს, ხოლო მომხმარებელი ვალდებულია სრულად გადაიხადოს შეკვეთის ფასი და მიიღოს ეს პროდუქცია.

1.3 შეკვეთის ფასი მოიცავს შეძენილი პროდუქციის ღირებულებას, გადაზიდვის და საბანკო მომსახურების საფასურს. ამასთან, „“ უზრუნველყოფს საბანკო მომსახურების საფასურის მიღებას უშუალოდ მომხმარებლისგან.

1.4 „“ იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს შემოსული შეკვეთების შესრულებაზე მომხმარებლისათვის ყოველგვარი ახსნა–განმარტების მიცემის გარეშე, რის შესახებაც მომხმარებელს ეცნობება შეკვეთის გ ანთავსებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში.